• ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    Основно училище"Д-р Петър Берон" е огнище, дало образование на свои възпитаници.
  • ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." Плутарх
  • ОУ"Д-р Петър Берон" - село Чалъкови
    "Образованието не е, за да преобразява хората или да ги развлича, или да ги прави експертни техници. То е, за да освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, подхрани интелекта им, да ги научи да мислят правилно, ако е възможно." Робърт Хътчинс
Добре дошли в сайта на Основно училище"Д-р Петър Берон", село Чалъкови

Добре дошли в сайта на Основно училище"Д-р Петър Берон", село Чалъкови

Мисия на училището

Училището се стреми да стимулира активността и да утвърди устойчива жизнена позиция на учащите се. Целта ни е да мотивираме познавателните умения и израстването на цялостната личност на ученика.

Да създадем училището на новото време, където децата идват с желание и развиват своя потенциал.

Да възпитаме и образоваме грамотни, знаещи и можещи млади хора, вярващи в себе си и в своите възможности.

Да възпитаме всестранно развити личности чрез индивидуален подход към всяко дете, организиране на учебния процес с отчитане на възможностите и приоритетите на детската личност

 

"Просвещението е потребно на всякой народ"

Проекти

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обща информация за проекта На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Научи повече