УСЛОВИЯ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2023-2024

УСЛОВИЯ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2023-2024

От ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО :

Чл.44.Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора.

1.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия.

2.Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.

3.Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма, уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

- за насрочване на изпити в съответната изпитна сесия;

- конспектите по всеки учебен предмет;

- наличните учебни материали в библиотеката на училището;

4.Уведомяването се осъществява чрез електронната поща, поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите, публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини, публикуване на сайта на училището на графика за консултации на учителите