БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

https://www.mon.bg/bg/30

Система

за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование