Проекти

Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Проект "Твоят час"
За чиста околна среда