Проекти

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Информация за Дейност 1. по проект КПРПС , (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.)
ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2020-2021г.
Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" 2020 - 2021г