Работно място за образователен медиатор 2021- 2022 година

Работно място за образователен медиатор 2021- 2022 година

Работно място за образователен медиатор 2021- 2022 година

02.09.2021

ОУ"Д-р Петър Берон" обявява подбор за "образователен медиатор" по проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" на пълен работен ден по чл.68, ал.1,т.1 във връзка с чл.70. от КТ.

Основна цел на длъжността:Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование: основно/средно/висше образование
  2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.
  3. Умения за работа с деца и родители от уязвими групи
  4. Много добри комуникативни умения
  5. Подборът ще бъде извършен на два етапа - по документи и чрез събеседване
  6. За повече подробности за кандидатстването натисни тук