-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2023- 2024 година - график на дейностите

-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2023- 2024 година - график на дейностите

                                    ПЛАН

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО  И  ОТЧИТАНЕТО  НА  КВАЛИФИКАЦИЯТА  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  СПЕЦИАЛИСТИ  СЪОБРАЗНО  СТРАТЕГИЯТА ЗА  РАЗВИТИЕ  НА  ОУ  „Д-р  ПЕТЪР  БЕРОН

        ТЕМА

Вид на квалификацията (училищно, регионално, национално ниво)

Форма на квалификацията (лектории, методическо подпомагане, открити практики, споделяне на иновативни практики …)

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Брой участници

Брой академични часове

Период на провеждане

Обучаваща организация

Финансиране

Отчитане

1.

Обсъждане на учебните програми по съответните учебни дисциплини, учебните планове,

 изисквания.

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

 

Септември 2023 г.

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

2.

Анализ на резултатите от входните и изходните равнища по предмети.

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

10

 

Октомври 2023/ Юни 2024

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

3.

„Същност и значение на СТЕМ образованието“

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

 

Октомври 2023

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

4.

“Мениджмънт на класната стая. Изграждане на позитивна образователна среда”

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

2

Ноември 2023

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

6.

STEM - прилагане на интердисциплинарен подход в училище”.

 

На национално ниво

Курс за повишаване на квалификацията

Педагогически специалисти

15

2

Декември 2023

Обучаващи организации

От средствата за квалифик. на педагогич. специалисти, определени в училищния бюджет

Документ за проведено обучение, фактура

7.

„Формиране на умения за активно учене. Развиване на критичното и конструктивното мислене у учениците“.

 

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

2

Януари 2024

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

8.

“Повишаване на дигиталните умения на учителите”.

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

2

Февруари 2024

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

9.

„Интерактивниметоди за преподаване на ученици със СОП“

 

На национално ниво

Курс за повишаване на квалификацията

Педагогически специалисти

15

8

Март 2024

Обучаващи организации

От средствата за квалифик. на педагогич. специалисти, определени в училищния бюджет

Документ за проведено обучение, фактура

10.

Обмяна на информация между преподавателите с цел изясняване на възникнали текущи проблеми

 

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

 

Септември- юни

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

11.

    Обсъждане изискванията за провеждане на НВО.

 

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

 

 

Април 2024

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

12.

„Създаване на коучинг умения и прилагането им в образованието”

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

2

Април 2024

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

13.

„Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство - образователна институция”.

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

2

Май 2024

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата

14.

Изготвяне на анализи на рез. от първия и втория уч.ср.и НВО.

На училищно ниво

Вътрешноинс- титуционална дискусионна форма

Педагогически специалисти

15

 

Май 2024

Вътрешноинституционално обучение

Не е необходимо

Прилож.2 по чл.6 ал.1 от правилата