УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ 2024 -2025 г. / СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ 2024 -2025 г. / СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

1.Училищният план -прием за предстоящата учебна 2024/2025г. в I и V  клас  е определен съгласно чл.41, ал.1,2,4 от Наредба №10 от 01.09.2016 както следва:

- Определяне на брой паралелки в I  клас - по една паралелка

- Брой на места в паралелката в  I   клас-  22  ученика максимален брой

- Осъществяване на целодневна организация в I клас

- Извършване на анализ на броя на учениците в населеното място, ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване в училището

- Разработване от училището на система  от критерии за прием

- Определяне на брой паралелки в V клас – по една паралелка

- Брой на места в паралелката в  V  клас-  26  ученика максимален брой